Mediatori scolari

 

PERSONAL:  

BANU GABRIELA - mediator școlar în cadrul Şcolii Gimnaziale nr.1 Glina +  Şcolii Gimnaziale nr.2 Glina+ Şcolii Gimnaziale nr.1 Cernica +  Şcolii Gimnaziale nr.2 Tânganu Cernica + Şcolii Gimnaziale nr.3 Bălăceanca Cernica 

PIPOI OCTAVIAN NICUȘOR - mediator școlar în cadrul Liceului Teoretic “Alexandru Rosetti” Vidra+  Şcoala Gimnaziale nr.2 Creţeşti

 

 

 • Responsabilitatea mediatorului şcolar este de a sprijini participarea tuturor copiilor din comunitate la învăţământul general obligatoriu, încurajând implicarea părinţilor în educaţia copiilor şi în viaţa şcolii şi facilitând colaborarea dintre familie - comunitate - scoală;
 • mediatorul şcolar este angajat de unitatea de învăţământ preuniversitar sau de către Centrul judeţean/al municipiului Bucureşti de Resurse şi de Asistenţă Educaţională, înfiinţat conform Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării, nr. 5418/2005;
 • îndrumarea metodologică a activităţii mediatorului şcolar revine Centrului judeţean/al municipiului Bucureşti de Resurse şi de Asistenţă Educaţională, iar coordonarea şi monitorizarea activităţii mediatorului revin conducerii unităţii/unităţilor de învăţământ preuniversitar în care îşi desfăsoară activitatea;
 • mediatorul şcolar:
  • colaborează cu personalul unităţii de învăţământ preuniversitar, cu consiliul părinţilor sau cu alte structuri asociative ale părinţilor recunoscute de unitatea de învăţământ preuniversitar, cu autorităţile locale/judeţene, cu organizaţii nonguvernamentale şi cu ceilalţi parteneri ai unităţii de învăţământ preuniversitar care au ca scop creşterea gradului de participare la educaţie şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor educaţionale.
  • îşi desfăşoară activitatea în unităţile de învăţământ preuniversitar şi în comunităţile de care aparţin acestea.
 • ATRIBUŢII:
  • Facilitează dialogul scoală - familie - comunitate.
  • Contribuie la menţinerea şi dezvoltarea încrederii şi a respectului faţă de şcoală în comunitate şi a respectului şcolii faţă de comunitate.
  • Monitorizează copiii de vârstă preşcolară din comunitate care nu sunt înscrişi la grădiniţă şi sprijină familia/susţinătorii legali ai copilului în demersurile necesare pentru înscrierea acestora în învăţământul preşcolar.
  • Monitorizează copiii de vârstă şcolară, din circumscripţia şcolară, care nu au fost înscrişi niciodată la şcoală, propunând conducerii scolii soluţii optime pentru recuperarea lor şi facilitând accesul acestora la programele alternative de învăţământ (înscrierea în învăţământul de masă la cursuri de zi sau la cursuri cu frecvenţă redusă, includerea în programul „A doua sansă" etc.);
  • Sprijină organizarea de programe suport pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare (programe de recuperare, programe de intervenţie personalizată, programe tip „Scoala de după şcoală" etc.).
  • Colectează datele statistice relevante pentru monitorizarea accesului la educaţie şi menţinerea copiilor în sistemul educaţional obligatoriu.
  • Consemnează cu acurateţe şi obiectivitate problemele educaţionale sau de altă natură care au efect asupra participării la educaţie a copiilor din comunitate, informând familiile despre rolul scolii şi despre prevederile legale referitoare la participarea copiilor la educaţie.
  • Asigură actualizarea bazei de date despre copiii aflaţi în pericol de abandon şcolar, monitorizează situaţia şcolară şi activitatea extraşcolară a acestora, încurajând participarea lor la educaţie.
  • Transmite şcolii toate datele colectate din comunitate, în scopul identificării soluţiilor optime pentru asigurarea accesului egal la educaţie al copiilor.
  • Contribuie la deschiderea şcolii către comunitate şi la promovarea caracteristicilor etnoculturale în mediul şcolar, prin implicarea în organizarea de activităţi cu părinţii/alţi membri ai comunităţii, organizarea de activităţi cu dimensiune multiculturală, organizare de activităţi extracurriculare etc.
  • Monitorizează şi încurajează prezenţa elevilor la orele din cadrul programelor alternative, suplimentare/de sprijin.
  • Sprijină elaborarea planului de desegregare şcolară şi implementarea acestuia, prin colaborare cu conducerea şcolii.
  • Informează autorităţile responsabile despre eventualele încălcări ale drepturilor copilului şi sprijină demersurile acestora pentru soluţionarea situaţiilor respective.
Download Free Premium Joomla Templates • FREE High-quality Joomla! Designs BIGtheme.net